021-26290655
بررسی شرایط شما بصورت رایگان در تمام طول شبانه روز رزرو وقت مشاوره فرم‌های ارزیابی رایگان

لیست دانشگاه های هلند 

 

گروه الف (ممتاز)

 

 1. Delft university of Technology
 2. Eindhoven university of Technology
 3. Erasmus University Rotterdam
 4. Leiden university      (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
 5. Maastricht university (universiteit Maastricht)
 6. Radbound University Nijmegen
 7. Tilburg university
 8. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
 9. University of Groningen
 10. University of Twente
 11. Utrecht university
 12. Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
 13. Wageningen University

گروه ب (خوب)

 1. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
 2. Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
 3. Institute for Water Education (UNESCO- IHE)
 4. Institute of Social Studies (ISS)
 5. International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
 6. International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC)
 7. International Maritime Transport Academy (STC)
 8. Larenstein University of Professional Education
 9. Maastricht School of Management (MSM)
 10. Open University of Netherlands
 11. Radio Nederland Training Center (RNTC)
 12. Royal Tropical Institute (KIT)
 13. TIAS Business School  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت بازرگانی و مالی

گروه ج (متوسط)

 1. Conservatorium Van Amsterdam
 2. Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
 3. Nyenrode Business Universiteit
 4. Theologische Faculteit Tilburg
 5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
 6. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
 7. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
 8. Transnationale Universiteit Limburg
 9. Universiteit Nimbas Graduate School of Management
 10. University for Humanistics

گروه د(ضعیف)

 1. Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education
 2. ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education
 3. AVANS University of Professional Education
 4. CHN University of Professional Education
 5. Codarts, University of Professional Arts Education
 6. De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College
 7. Design Academy Eindhoven, University of Professional Education
 8. Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education
 9. Driestar Christian University of Professional Education
 10.  Dronten, University of Professional Education, Agricultural
 11.  Ede Christian University of Applied Sciences, University of Professional Education
 12. Fontys Pedagogic Technical University of Professional Education
 13. Fontys University of Applied Sciences
 14. Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education
 15. HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education
 16. Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education
 17. HAS Den Bosch University of Professional Education
 18. Helicon University of Professional Education
 19. HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education
 20. Hogeschool De Horst, University of Professional Education
 21. Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training
 22. Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training
 23. Hogeschool Leiden, University of Professional Education
 24. Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management
 25. HOgeschool Van Amsterdam, University of Professional Education
 26. Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education
 27. Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education
 28. INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education
 29. IPABO Amsterdam, University of Professional Education, Teacher Training
 30. Iselinge, University of Professional Education, Teacher Training
 31. Marnix Academie, University of Professional Education, Teacher Training
 32. NHL University of Applied Sciences, University of Professional Education
 33. NHTV Breda University of Applied Sciences, University of Professional Education
 34. Reformed University of Professional Education Zwolle
 35. Roman Catholic Primary Teacher Training College Zwolle, University of Professional Education
 36. Rotterdam University of Professional Education
 37. Royal Academy of Art, University of Professional Education
 38. Saxion University of Applied Sciences, University of Professional Education
 39. STOAS, University of Professional Education, Teacher Training
 40. The Hague University of Applied Sciences, University of Professional Education
 41. Utrecht School of The Arts, University of Professional Education
 42. Van Hall Institute/ Larenstein, University of Professional Education
 43. Windesheim University of Professional Education
 44. Zuyd University of Professional Education
  کانال تلگرام اسپید آروین
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.